San Jose Vietnamese Dentist

San Jose’s Favorite Vietnamese Dentist!

Nha Sĩ Hiền Nguyễn là nha sĩ nổi danh vùng Bay Area và đã có phòng mạch ở thành phố San Jose hơn 12 năm và vài năm trước đó ở thành phố Sacramentọ Văn phòng nha sĩ Esthetic Dental Care có nhân viên biết nói tiếng Mỹ, Việt và Mễ. Nha Sĩ Hiền Nguyễn tận tâm giúp các bệnh nhân hiểu biết về những việc nha sĩ làm để giúp các bệnh nhân có hàm răng không những đẹp mà tốt lành nữa . Các nhân viên chu đãi các em rất kheó leó và rất lễ phép với mọi ngườị Nếu cần nói chuyện với nhân viên nhười Việt xin hỏi khi gọi vào

Xin vui lòng liên lạc qua số phone, text hoặc email và văng phòng sẽ trả lời

(408) 347-1773 (call)
(408) 766-4332 (text)
estheticdentalcare@gmail.com